تبلیغات
آموزش رایگان زبان انگلیسی - روش های نوین و مدرن تدریس/ بخش دوم
آموزش رایگان زبان انگلیسی
زكات العلم نشره

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 10 اسفند 1389
روشهای نوین تدریس- بخش 2


روش تدریس كارگاهـــــی 
 مــــــــرحله ارایه درس کــــــوتاه
این مرحله مبانی نظری مورد بحث توسط مدرس كارگاه تبیین و تحلیل می شود.
مــــرحله فعالیت و كار
دانش آموزان, دانشجویان و یا كارورزان و مربیان شركت كننده در كارگاه به گروههای كوچك 2 الی 3 نفره یا انفرادی تقسیم و بر روی موضوعات تعیین شده فعالیت می نمایند.
 مـــرحله مشاركت
در این مرحله مجدداً  دانش آموزان شركت كننده در كارگاه كه به گروههای 2 الی 3 نفره یا انفرادی تقسیم شده بودند, دور هم جمع می شوند, كه به بحث و بررسی جمع بندی موضوعات تعیین شده می پردازد. ( حداكثر زمان این مرحله از كل زمان كارگاه است). بدیهی است كه در اجرای كلاس كارگاه آموزش باید از روش مهارت آموزی (ابتدا و انتهای فعالیت كاملاً مشخص شده است) سود جست. كاربست روش تدریس كارگاهی می تواند نتایج آموزش را تضمین كند. البته با رعایت نكات زیر:
 
مرحله درسی كوتاه و فشرده:
۱) معلم ابتدا اهداف و انتظاراتی كه از كارورزان و دانش آموزان دارد, دقیقاً بیان و تحلیل می نماید و از طریق آزمون تشخیصی, رفتار ورودی آنها را می سنجد.
۲) معلم مبانی نظری هر محور كلی را در سالن عمومی تبیین و تحلیل نموده و به رفع اشكالات كارورزان یا دانش آموزان در ابعاد نظری می پردازد . البته بهتر است قبل از تشكیل كارگاه مبانی نظری را ( به منظور تسلط دانش آموزان ) برای آنها ارسال كند. 
۳)  سپس معلم ( مدرس) دانش آموزان را به گروههای كوچك كاری تقسیم نموده و یك نفر به عنوان مسئول و گزارشگر و یك نفر به عنوان منشی انتخاب كه جلسات كارگاهی را اداره و نكات كلیدی را یادداشت نمایند.
۴) زمان بهینه برای این مرحله حداكثر معادل كل زمان كارگاه آموزشی است.
  مرحله فعالیت گروهی و انجام وظایف انفرادی:
۱) در این مرحله كار مسئول گروه كاری , همانا استخراج مفاهیم كلیدی بر اساس مباحثات همه كارورزان است, سپس منشی گروه كاری كلیه نكات كلیدی را (كه در مورد توافق اكثریت گروه است) نوشته و طبقه بندی می نماید. شایسته است كه منشی جلسه كلیه نكات مطروحه را بر روی تابلو نوشته تا كلیه دانش آموزان آنها را مشاهده و سرانجام پس از نهایی شدن روی كاغذ منعكس نماید.
۲) زمان بهینه برای این مرحله حداكثر معادل  كل زمان كارگاه آموزشی است.
۳) محل تشكیل گروههای كاری باید جدا از یكدیگر باشد.
 مرحله مشاركت و جمع بندی:
1) كلیه دانش آموزان در سالن عمومی جمع شده و سپس مسئولین گروههای كاری به ترتیب گزارشی از نتایج مباحثات بر روی موضوعات مطروحه را ارائه و سپس نكات كلیدی مشخص و توصیه های كاربردی به عمل می آورند.
2) زمان بهینه برای این مرحله همان حداكثر معادل كل زمان كارگاه آموزشی است. در پایان یعنی مرحله ارزشیابی و بازخورد كارگاه, مدرس به اجرای آزمون پس خروجی پرداخته و آن را با آزمون پیش ورودی مقایسه می نماید و نگرش دانش آموزان را نسبت به كارگاه ( البته بدون ذكر نام ) دریافت می كند.  
الگـــــوی دریافت مفهـــــوم 
این الگو برای یاد دادن نحوه طبقه بندی كردن, نحوه فكر كردن و چگونگی دریافت مفهوم به دانش آموزان اهمیت دارد. در این الگو معلم به عنوان حامی و هدایت گر فرضیه های دانش آموزان است به نحوی كه از قبل مفاهیم را انتخاب و در نمونه های مثبت و منفی سازمان می دهد و فراگیران را جهت نیل به این مفهوم هدایت می كند. این الگو دانش آموزان قادر به مفهوم سازی پیشرفته, مفاهیم خاص, استدلال استقرایی, تسلط و آگاهی به چشم اندازها, دورنماها, تحمل ابهام و حساسیت به استدلال منطقی در ارتباطات می نماید. مراحل الگوی تدریس دریافت مفهوم به شرح زیر است:
•          عـــرضه مطالب و شناسایی مفهــــوم 
•          آزمـــون دستیابــی به مفهـــــوم 
•          تحلیل راهبــردهای تفكــر
الگــــوی تفكـــــر استقرایــــی
این الگو باعث بهبود ظرفیت تفكر, گردآوری, سازماندهی و كنترل اطلاعات و نام گذاری مفاهیم میشود. به بیان دیگر این الگو بتعث گرآوری اطلاعات سازماندهی و كنترل مطالب میشود. در این الگو معلم آغازگر فعالیت است, زیرا فعالیتها از قبل به وسیله معلم تعیین می شوند, اما جو همكاری و دوستانه بین معلم و شاگردان وجود دارد. تماس یكایك دانش آموزان برای دسترسی به اطلاعات فراهم نماید. این الگو منجر به افزایش آگاهی فردی و رشد خود كنترلی دانش آموزان می گردد و در همه سطوح تحصیلی كاربرد دارد. مــــراحل تدریس الگوی تفكر استقرایــــی عبارتند از: 
•         تكوین مفهـــوم
•         تفسیــــر مطالــــب 
•         كاربــــرد اصــــول یا عقاید 
الگـــوی آمــــوزش كاوشگــــری
این الگو باعث تقویت استدلال فراگیران, شناخت مفاهیم, فرضیه ها و آزمون آنها در دانش آموزان می شود. در این الگو جو همكاری بین معلم و شاگردان وجود دارد, ولی سیستم اجتماعی بیشتر توسط معلم به ترقیب فراگیران جهت آغاز كاوشگری می پردازد و شیوه ها ی كاوشگری را به آنها یاد می دهد, این الگو منجر به یادگیری و تقویت مهارتهای جریان علمی, كاوشگری خلاق, تقویت روح خلاقیت, استقلال در یاد گیری, تحمل ابهام و موقتی بودن  دانش در دانش آموزان می شود.
 مـــراحل تدریس الگــو عبارت است از : 
•         مواجه نمودن فرگیران با مسئله
•         گردآوری داده ها در خصوص مسئله و اثبات آن
•         طبقــــه بندی داده ها (اطلاعـــات)
•         تجـــــزیه و تحلیـــل داده ها
•         تحلیل جـریان كاوش

به ادامه مطلب بروید

الگـــوی پیش سازمـــان دهنـــده
این الگو باعث یادگیری با معنا در دانش آموزان می شود و در آن معلم, ساخت ذهنی را در دست دارد و همواره مطالب قبلی تمیز دهنده را در دست دارد و همواره مطالب یادگیری را به سازمان دهندگان ارتباط می دهد و به شاگردان كمك می كند تا مطالب جدید را از مطالب قبلی تمیز دهند این الگو منجر به تقویت مفاهیم, درون سازی معنی دار اطلاعات و افكار, عادت به تفكر منظم و منطقی و تقویت روحیه كاوشگری در دانش آموزان می شود, و برای كلیه سطوح تحصیلی مناسب است. مـــراحل پیش سازمان دهنده:
۱- از طریق روشن كردن منظور درس به وسیله مثال و تكرار. 
۲- ارائه مطالب , یا وظیفه مورد نظر برای دانش آموزان با یك نظم منطقی.
۳- تحكیم سازمان شناخت از طریق یادگیری فعال و توافق مجدد و یك نظم منطقی. 
۴- تحكیم سازمان شناخت از طریق یادگیری فعال و توافق مجدد و یكپارچه. 
 الگوی یادسپاری 
این الگو باعث تاكید بر پردازش اطلاعات, افزایش یادسپاری و درونی كردن اطلاعات در دانش آموزان می شود. معلم و شاگردان بصورت یك گروه برای دادن مطالب جدیدجهت یادسپاری تلاش می كنند.این الگو نیاز به عكس, وسایل مجسم , فیلم و سایر مطالب دیداری و شنیداری دارد. معلم شاگردان را در تعیین موضوعها, جهتها و تصویرهای كلیدی یاری می كند.این الگو دانش آموزان را در تسلط بر حقایق و افكار سیستمی برای یادسپاری تقویت قدرت ذهنی و افزایش یادسپاری كمك و در تمام مراحل و سنین كاربرد دارد. مراحل تدریس این الگو عبارت است از:
۱- توجه به مطالبی كه باید یادسپاری شوند. از طریق خط كشیدن زیر آنها و ...
۲- ایجاد ارتباط از طریق فنون كلمه كلیدی و كلمه جایگــــزین
۳- بسط تصاویــــــر 
۴- تمــــرین و یاد آوری به منظور آموخته شدن كامل 
الگوی رشد عقلی 
این الگو باعث سازگاری و متناسب نمودن آموزش با مراحل رشد فراگیران میشود. در این الگو كاوشگری در جوی اجتماعی و عقلی آزاد همراه است. معلم باید جو تسهیل كننده ای ایجاد تا شاگرد احساس خود را آزادانه بیان كند. این الگو منجر به تقویت جنبه های انتخابی رشد شناختی و جنبه های عاطفی و اجتماعی در دانش آموزان می شود.مـراحل تدریس الگو عبارتند از:
۱- به وجود آوردن موقعیتی كه مطابق رشد دانش آموز باشد.
۲- كاوشگری از طریق دریافت پاسخهای دانش آموزان.
۳- انتقال از طریق بررسی استدلال دانش آموزان.
الگوی كاوشگری علمی 
این الگو باعث آموزش علمی به سبكهای مشخص و آموزش مفاهیم بنیادی در دانش آموزان می گردد . رسالت معلم در این الگو پرورش كاوشگری , ایجاد جوی توام با همكاری و داشتن انعطاف است. این الگو منجر به دانش علمی تعهد به كاوشگری علمی, ژرف اندیشی و روح مهارت همكاری در دانش آموزان می شود.  مـراحل این الگو عبارتند از:
۱- فراهم آوردن زمینه جسنجو برای دانش آموزان .
۲- تعیین مسئله از سوی دانش آموزان .
۳- مشخص كردن مسئله در هر جستجو توسط دانش آموزان .
۴- دانش آموزان حدس در خصوص راههای توضیح مشكل می پردازند.
الـگــــوی تدریس غیـــــر مستقیم 
این الگو باعث مشاركت فراگیران در یادگیری شده و به آنها یاد می دهد كه چگونه خود را به فراگیری مطالب پرداخته و مسائل را حل نمایند. معلم نقش هادی, راهنما و تسهیل كننده را دارد و دانش آموز آغاز كننده به نحوی كه معلم به دانش آموزان كمك می كند تا مسائل را تعریف و برای حل موفقیت آمیز آنها اقدام نمایند. همچنین معلم بایستی مكانی آرام توام با جو مثبت و اطلاعات مورد نیاز برای دانش آموزان فراهم نماید. این الگو دانش آموزان را قادر به افزایش آگاهی فردی, رشد خود, هدفهای اجتماعی و تحصیلی متنوع می نماید. مراحل تدریس این الگو عبارتند از:
۱- تعریف موقعیت توسط فراگیر به نحوی كه معلم ابراز احساسات  را ترغیب       می كند.
۲- كشف مشكل بوسیله دانش آموزان .
۳- رشد بینش توسط بحث دانش آموزان در باره مسئله و حمایت معلم از آنها.
۴- برنامه ریزی و تصمیم گیری توسط دانش آموزان .
۵- یكپارچگی از طریق توسعه بینش دانش آموزان در خصوص مسئله و حمایت معلم از آنها. 
الگـــوی بدایع پــــردازی ( افـــزایش تفكــــر خلاق )
هدف این الگو افزایش تفكر خلاق و مشكل گشایی در مواقع خاص, بر هم زدن سنتهای متداول و گسترش افقهای فردی و اجتماعی در دانش آموزان است. معلم سوالاتی از دانش آموزان می نماید, ولی پاسخ دانش آموزان كاملاً باز است و معلم بایستی كمك كند تا شاگردان تفكر خود را بسط دهند این الگو باعث رشد خلاقیت و نوع آوری, همبستگی گروه و بر هم زدن سنتها در نزد انظار می شود. 
مراحل تدریس الگو عبارتنداز:
۱- توصیف وضعیت جدید به كمك معلم
۲- قیاس مستقیم به نحوی كه معلم قیاس مستقیم ( مقایسه ساده از دو موجود یا دو مفهوم) را پیشنهاد و از شاگردان می خواهد آنها را توصیف كنند.
۳- قیاس شخصی به نحویكه معلم شاگردان را به قیاس مستقیم ( شدن) ترغیب میكند.
۴- مقایسه قیاسهـــا از طــــــریق شاگردان 
۵- تــوضیح تفاوتها به كمك شاگــردان 
۶- اكتشاف به كمك شاگــردان 
۷- قیاس زایی، شاگردان مجدد به بیان شباهتها و تفاوتهای قیاس می پردازند. 
الگــــوی آگاهی یابی 
اهداف این الگو كمك به دانش آموزان برای توسعه آگاهی از توانایی های خویشتن در تفكر و احساسات گروهی, مناسب انسانی و ایجاد تصور ذهنی از خود است. معلم باید در این الگو انعطاف پذیر باشد. این الگو منجر به افزایش آگاهی، خود یك پارچگی روابط میان فردی می شود. مــــراحل این الگو عبارتند از : 
۱- مشخص كردن تكلیف برای شاگردان از طریق ایجاد محیط امن برای آنها
۲- بحث و تحلیل در خصوص گام اول  
الگـــــوی دیــــدار در كــــلاس درس 
این الگو برای كمك به فراگیران در پذیرش مسئولیت رفتار و شرایط اجتماعی است معلم بایستی دارای شخصیتی صمیمی و ماهر در فنون بحث میان فردی باشد و بیشتر اقدامات كنترل, ولی با دانش آموزان  سهیم است. این الگو باعث استقلال و خود محبت دهی و آزاد اندیشی می شود. مــــراحل الگو عبارتند از:
۱- استقرار فضایی از پذیرش مشاركت ( تشویق دانش آموزان برای مشاركت و سخن گفتن)
۲- طرح مسئله برای بحث بوسیله دانش آموزان یا معلم و بررسی پیامدهای آن 
۳- بررسی قضاوت ارزشی توسط فراگیران در خصوص مسئله
۴- تعیین اقدام دیگر جایگزین از طریق توافق دانش آموزان كه كدام مسئله را پیگیری نمایند.
۵- التزام علمی دانش آموزان در برابر جمع 
۶- پیگیری رفتاری از طریق سنجش رفتارهای جدید ایجاد شده در دانش آموزان  .
الگــــوی پــــژوهش گـــروهی ( تفحص گــــروهی )
این الگو برای كمك به دانش آموزان در تقویت مردم سالاری, تشریك مساعی و آموزش آنها از طریق همكاری كاوشگرانه در فهم و مسائل اجتماعی و تحصیلی است در این الگو معلم مانند یك مشاور عمل می كند و بایستی بتواند به درخواستهای دانش آموزان پاسخ دهد و به كمك آنها نیازمندیهای آموزش را فراهم آورد. این الگو نیازمند یك جو مثبت برای استدلال و مذاكره می باشد و در همه سنین و سطوح تحصیلی و انجام كارهای گروهی كاربرد مناسبی دارد. این الگو در نهایت منجر به كاوشگری منظم , كنترل و پویش موثر گروهی, تقسیم كار, مردم سالاری, تعهد و تمایل نسبت به كاوشگری و هم كوششی در دانش آموزان می شود. 

الگــــوی آمــــوزش آزمایشگاهــــی 
این الگو باعث افزایش فهم اجتماعی , مهارت , توانایی یادگیری و تقویت كار گروهی در دانش آموزان می شود. معلم در این الگو نقش مشاور را ایفا نموده و دانش آموزان را حمایت می نماید. در نهایت منجر به تقویت یادگیری و آموزش در بستر پژوهش در آنها می شود. این الگو برای كلیه دروس به ویژه علوم دقیقه و در تمام دوره های تحصیلی و سنین مختلف كاربرد دارد. 
الگـــوی كاوشگـــــری علـــوم اجتماعـــــی 
این الگو باعث درك مسائل اجتماعی, از قبیل مردم شناسی, جامعه شناسی, فرهنگ شناسی, مهارت عقلی, آموختن اطلاعات, تشكیل مفاهیم و استفاده مناسب از مفاهیم در دانش آموزان می شود. در این الگو معلم موقعیت كاوشگری را ایجاد و از دانش آموزان می خواهد تا به بررسی و نتیجه گیری در مورد آن بپردازند. این الگو در تمام سنین و دوره های تحصیلی به ویژه در درس علوم اجتماعی كاربرد دارد. و در نهایت باعث تقویت فهم و درك دانش آموزان در خصوص مسائل اجتماعی می شود. 
الگـــوی یادگیـــــــری در حد تسلط آمـــــــوزش مستقیـــم 
(نظــــریه اجتماعــــی یادگیــــری )
هدف این الگو ایجاد و تقویت مهارتهای اساسی, مطالب آموختنی از ساده به مشكل و دادن مطالب درسی به صورت انفرادی به دانش آموزان و استفاده از تكنولوژی دیداری و شنیداری و دانش آموزان است. در این الگو معلم حامی دانش آموزان است و به آنها كمك می كند تا مستقل یاد بگیرند. این الگو در نهایت دانش آموزان را قادر به تسلط بر محتوای علمی, تقویت انگیزه درس خواندن, توانایی كنترل خود و تقویت عزت نفس می نماید. این الگو در همه دوره های آموزشی و سنین مختلف كاربرد دارد.
الگـــوی آمــــوزش برای رشد مفهــــوم و مهـــارت 
این الگو معمولاً به دو صورت زیر است: 
۱- الگوی نظریه و عمل: 
مانند یك مهارت ریاضی كه در آن مهارت با نشان دادن ممارست, باز خورد و نظارت در هم می آمیزد تا دانش آموز بر آن مهارت تسلط یابد.
۲- شبیه سازی كه از توصیف موقعیت های زندگی ایجاد می شود.
مثال :معلم در درس جغرافیا, كره زمین است و یا از مولاژ استفاده می كند و اندامها و دستگاه های مختلف بدن انسان را نشان می دهد. در این الگو معلم نقش هادی و راهنما را دارد و بایستی یادگیری با تشكیل شركت سهامی فكر بین دانش آموزان و معلم انجام گیرد این الگو در همه سنین و سطوح تحصیلی كاربرد دارد و در نهایت باعث افزایش مفاهیم و مهارتهای آگاهی درباره سیستمهای اجتماعی, همدردی, آگاهی از تنش تغییر و احساس اثر بخشی در دانش آموزان می شود.»طبقه بندی: بخش اجتماعی و روانشناسی، 
برچسب ها: روش های تدریس، روش های جدید درس دادن،
ارسال توسط حامی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
کدام موضوع برای شما مفید تر است و باید مطالب بیشتری در مورد آن ارسال شود؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ