تبلیغات
آموزش رایگان زبان انگلیسی - خلاصه زندگی نامه حضرت علی علیه السلام
آموزش رایگان زبان انگلیسی
زكات العلم نشره

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 2 مرداد 1390
امام علی علیه السلام

حضرت امیر المؤمنین على علیه السلام , وى فرزند ابوطالب شیخ بنیهاشم عموى پیغمبر اكرم (ص ) بود كه پیغمبر اكرم را سرپرستى نموده و در خانه خود جاى داده و بزرگ كرده بود و پس از بعثت نیز تا زنده بود از آنحضرت حمایت كرد و شر كفار عرب و خاصه قریش را از وى دفع نمود .

على علیه السلام ( بنا بنقل مشهور ) ده سال پیش از بعثت متولد شد و پس از شش سال در اثر قحطى كه در مكه و حوالى آن اتفاق افتاد , بنا بدرخواست پیغمباكرم (ص ) از خانه پدر بخانه پسر عموى خود پیغمبر اكرم (ص ) منتقل گردید و تحت سرپرستى و پرورش مستقیم آنحضرت درآمد  .

پس از چند سال كه پیغمبر اكرم (ص ) بموهبت نبوت نائل شد و براى نخستین بار درغار حرا وحى آسمانى بوى رسید وقتى كه از غار رهسپار شهر و خانه خود شد شرح حال را فرمود على علیه السلام بآنحضرت ایمان آورد  و باز در مجلسى كه پیغمبر اكرم (ص ) خویشاوندان نزدیك خود را جمع و بدین خود دعوت نموده فرمود : نخستین كسیكه از شما دعوت مرا بپذیرد خلیفه و وصى و وزیر من خواهد بود , تنهاكسیكه از جاى خود بلند شد و ایمان آورد على (ع ) بود و پیغمبر اكرم (ص ) ایمان او را پذیرفت و وعده هاى خود را درباره اش امضاء نمود  و از این روى على (ع ) نخستین كسى است در اسلام كه ایمان آورد و نخستین كسى است كه هرگز غیر خداى یگانه را نپرستید .

على (ع ) پیوسته ملازم پیامبراكرم (ص ) بود تا آنحضرت از مكه بمدینه هجرت نمود و درشب هجرت نیزكه كفار خانه آنحضرت را محاصره كرده بودند وتصمیم داشتندآخر شب بخانه ریخته و آنحضرت را در بستر خواب قطعه قطعه نمایند , على (ع ) در بستر پیغمبر اكرم (ص ) خوابیده و آنحضرت از خانه بیرون آمده رهسپار مدینه گردید  و پس از آنحضرت مطابق وصیتى كه كرده بود , امانتهاى مردم را به صاحبانش رد كرده مادر خود و دختر پیغمبر را با دو زن دیگر برداشته بمدینه حركت نمود .

در مدینه نیز ملازم پیغمبر اكرم (ص ) بود و آنحضرت در هیچ خلوت و جلوتى على (ع ) را كنار نزد و یگانه دختر محبوبه خود فاطمه را بوى تزویج نمود .

 
و درموقعى كه میان اصحاب خود عقد اخوت میبست او را برادر خود قرار داد  على (ع ) در همه جنگها كه پیغمبر اكرم (ص ) شركت فرموده , حاضر شد جز جنگ تبوك كه آنحضرت او را در مدینه بجاى خود نشانیده بود و در هیچ جنگى پاى بعقب نگذاشت و ازهیچ حریفى روى نگردانید و در هیچ امرى مخالفت پیغمبراكرم (ص ) نكرد چنانكه آنحضرت فرمود ( هرگز على از حق و حق از على جدا نمیشوند  على (ع ) روز رحلت پیغمبر اكرم سى و سه سال داشت و با اینكه درهمه فضائل دینى سر آمد و در میان اصحاب پیغمبر ممتاز بود , بعنوان اینكه وى جوان است و مردم بواسطه خونهائى كه در جنگها پیشاپیش پیغمبر اكرم (ص ) ریخته با وى دشمنند از خلافت كنارش زدند و باین ترتیب دست آنحضرت از شئونات عمومى بكلى قطع شد وى نیز گوشه خانه گرفته بتربیت افراد پرداخت و بیست و پنج سال كه زمان سه خلیفه پس از رحلت پیغمبر اكرم (ص ) بود , گذرانید و پس از كشته شدن خلیفه سوم مردم بآنحضرت بیعت نموده و بخلافتش برگزیدند .

آن حضرت در خلافت خود كه چهار سال و نه ماه تقریبا طول كشید سیرت پیغمبراكرم (ص ) را داشت و بخلافت خود صورت نهضت و انقلاب داده باصلاحات پرداخت و البته این اصلاحات بضرر برخى از سود جویان تمام میشد و از این رو عده اى از صحابه كه پیشاپیش آنها ام المؤمنین عایشه و طلحه و زبیر و معاویه بود , خون خلیفه سوم را دستاویز قرار داده سر بمخالفت برافراشتند و بناى شورش و آشوبگرى گذاشتند .

آنحضرت براى خوابانیدن فتنه , جنگى با ام المؤمنین عائشه و طلحه و زبیر درنزدیكى بصره كرد كه به جنگ جمل معروف است و جنگى دیگر با معاویه در مرز عراق و شام كرد كه بجنگ صفین معروف است و یكسال و نیم ادامه یافت و جنگى دیگر با خوارج در نهروان كرد كه بجنگ نهروان معروف است و باین ترتیب بیشتر مساعى آن حضرت در ایام خلافت خود صرف رفع اختلاف داخلى بود و پس از كمى صبح روز نوزدهم ماه رمضان سال چهل هجرى در مسجد كوفه در سر نماز صبح بدست بعضى از خوارج ضربتى خورده و در شب بیست و یكم ماه شهید شد  .

امیرالمؤمنین على علیه السلام بشهادت تاریخ و اعتراف دوست و دشمن دركمالات انسانى نقیصه اى نداشته و در فضائل اسلامى نمونه كاملى از تربیت پیغمبر اكرم (ص ) بود .

بحثهائى كه در اطراف شخصیت او شده و كتابهائى كه در این باره شیعه و سنى و سایر مطلعین و كنجكاوان نوشته اند , درباره هیچیك از شخصیتهاى تاریخ اتفاق نیافتاده است .

على (ع ) در علم و دانش داناترین یاران پیغمبر اكرم (ص ) و سایر اهل اسلام بود و نخستین كسى است در اسلام كه در بیانات علمى خود , در استدلال سخن گفت و براى نگهدارى لفظش دستور زبان عربى را وضع فرمود و تواناترین عرب بود در سخنرانى ( چنانكه دربخش 1 كتاب نیز اشاره شد ) على (ع ) در شجاعت ضرب المثل بود درآنهمه جنگها كه در زمان پیغمبر اكرم (ص ) و پس از آن شركت كرد , هرگز ترس و اضطراب از خود نشان نداد و با اینكه بارها و ضمن حوادثى مانند جنگ احد وجنگ صفین و جنگ خیبر و جنگ خندق , یاران پیغمبر اكرم (ص ) و لشكریان اسلام لرزیدند و یا پراكنده شده فرار نمودند , وى هرگز پشت بدشمن نكرد و هرگزنشده كه كسى از ابطال و مردان جنگى با وى درآویزد و جان بسلامت برد و در عین حال با كمال توانائى ناتوانى را نمیكشت و فرارى را دنبال نمیكرد و شبیخون نمیزد و آب به روى دشمن نمیبست .

از مسلمات تاریخ است كه آن حضرت در جنگ خیبر در حمله اى كه بقلعه نمود دست بحلقه در رسانیده با تكانى در قلعه را كنده بدور انداخت  .

و همچنین روز فتح مكه كه پیغمبر اكرم (ص ) امر بشكستن بتها نمود بت (هبل )كه بزرگترین بتهاى مكه و مجسمه عظیم الجثه اى از سنگ بود كه بر بالاى كعبه نصب كرده بودند على (ع ) بامر پیغمبر اكرم (ص ) پا روى دوش آن حضرت گذاشته بالاى كعبه رفت و هبل را از جاى خود كند و پائین انداخت  .

على (ع ) در تقواى دینى و عبادت حق نیز یگانه بود , پیغمبر اكرم (ص ) در پاسخ كسانیكه نزد وى از تندى على (ع ) گله میكردند میفرماید ( على را سرزنش نكنید زیرا وى شیفته خداست .

)  ابودردا صحابى جسد آنحضرت را در یكى از نخلستانهاى مدینه دید كه مانند چوب خشك افتاده اى است براى اطلاع بخانه آن حضرت آمد و بهمسر گرامى وى كه دخترپیغمبر اكرم (ص ) بود,درگذشت همسرش را تسلیت گفت دختر پیغمبر (ص ) فرمود : پسر عم من نمرده است بلكه در عبادت از خوف خدا غش نموده است و اینحال براى وى بسیار اتفاق میافتد .

على (ع ) در مهربانى بزیر دستان و دلسوزى به بینوایان وبیچارگان و كرم و سخا بفقرا و مستمندان قصص و حكایات بسیار دارد .

آن حضرت هر چه را بدستش میرسید در راه خدا به مستمندان و بیچارگان میداد و خود با سختترین و ساده ترین وضعى زندگى میكرد.

آن حضرت كشاورزى را دوست میداشت و غالبا باستخراج قنوات و درخت كارى و آباد كردن زمینهاى بایر میپرداخت ولى از این راه هرملكى را كه آباد میكرد و یا هر قناتى را كه بیرون میآورد وقف فقرا میفرمود و اوقاف آن حضرت كه بصدقات على معروف بود دراواخرعهدوى عوائد سالیانه قابل توجهى (بیست و چهار هزار دنیارطلا ) داشت طبقه بندی: بخش مذهبی، 
برچسب ها: زندگی نامه امامان، زندگی نامه امام علی (ع)، خلاصه زندگینامه حضرت علی علیه السلام،
ارسال توسط حامی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
کدام موضوع برای شما مفید تر است و باید مطالب بیشتری در مورد آن ارسال شود؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ